Acties tekst

Maak 5x kans op 4 kaarten voor een dierentuin naar keuze t.w.v. € 100! Hoe? Koop 2 pakken Gulden Krakeling met dierenetiket. Maak een foto van de kassabon met de pakken en mail deze vóór 21 juli naar acties@guldenkrakeling.nl

 

Actievoorwaarden Gulden Krakeling Dierentuin-actie

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Dierentuin’-actie (hierna “de Actie”), die wordt georganiseerd door Gulden Krakeling B.V., gevestigd te Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 5, Nederland (hierna te noemen ‘Gulden Krakeling).
2. De Actie is een promotioneel kansspel ter promotie van het merk Gulden Krakeling hierna te noemen ‘Product(en)’.
a. De Actie wordt georganiseerd van 21 juni 2019 tot en met 21 juli 2019.
b. De prijsuitreiking vind plaats in de periode tussen 22 juli en 26 juli 2019.
3. Door deel te nemen aan de Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.
4. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
5. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via de promotiepagina op www.deguldenkrakeling.nl/acties (de ‘Actiepagina’).

 

Artikel 2 Deelname

1. Om deel te kunnen nemen aan deze Actie dienen deelnemers 2 producten van het merk Gulden Krakeling (hierna: ‘Producten) te kopen. Deelname geschiedt vervolgens door een foto te maken van de kassabon (waarop de gekochte producten goed zichtbaar zijn) met 2 pakken met het dierenetiket te mailen naar acties@guldenkrakeling.nl
2. De deelnemer kan een onbeperkt aantal kassabonnen (met datum van opsturen) / foto’s opsturen gedurende de looptijd van de Actie.
3. Behoudens de aankoop van 2 Producten waaraan een mogelijkheid tot deelname aan de Actie is verbonden, is deelname aan de Actie kosteloos.
4. Medewerkers van Gulden Krakeling, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van deelname.
5. Deelname is uitgesloten voor personen die niet in Nederland of België wonen of aldaar geen vaste verblijfplaats hebben.
6. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk. Gulden Krakeling behoudt zich het recht voor om de ouder(s) dan wel wettelijke vertegenwoordigers te vragen, ter bewijs van hun toestemming, de handtekening te laten legaliseren alvorens een prijs uit te keren.
7. Gulden Krakeling behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen prijs uit te sluiten indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Gulden Krakeling en/of derden, bijvoorbeeld door de opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens.

 

Artikel 3 Prijzen

1. Deelnemers dingen met deelname mee naar de volgende prijs:
5x 4 kaarten voor een dierentuin naar keuze ter waarde van maximaal € 100,-.
2. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld.
3. Elke deelnemer heeft recht op maximaal één prijs in totaal en kan middels deelname onder artikel 2 lid 1 dus hoogstens eenmaal 4 kaarten voor een dierentuin naar keuze winnen.
4. Indien er geen gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt van een prijs, indien de
deelnemer zijn prijs niet tijdig verzilvert of indien er niet (tijdig) wordt voldaan aan de
vereisten van art. 6, vervalt die prijs.
5. De rechten die voortvloeien uit het winnen van een prijs zijn noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar.
6. Eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Gulden Krakeling.

 

Artikel 4 Specificatie van de prijs

1. De winnaar van de prijs zoals onder artikel 3 lid 1 bepaald ontvangt 4 kaarten voor een dierentuin naar keuze ter waarde van maximaal € 100,-.
a. Als de waarde van 4 kaarten onder de € 100,- ligt, dan wordt het resterende bedrag niet uitgekeerd.
b. Als de waarde van 4 kaarten boven de € 100,- ligt, dan dient komt het aanvullende bedrag voor rekening van de winnaar.
2. De winnaar geeft via mail aan Gulden Krakeling aan naar welke dierentuin ze willen gaan. Dit dient voor 31 december 2019 te gebeuren. Na die datum vervalt de prijs.
3. De kaarten voor de betreffende dierentuin worden aangeschaft door de winnaar. De rekening met de bankgegevens kan bij Gulden Krakeling worden ingediend. Vervolgens storten wij het rechtmatige bedrag, zoals genoemd in dit artikel lid 1, op de rekening van de winnaar.
4. De geldigheid van de kaarten is afhankelijkheid van de geldigheidsduur van de desbetreffende dierentuin.

 

Artikel 5 Bepaling winnaars

1. Middels opsturen van een foto van de kassabon en 2 producten wordt automatisch op onpartijdige wijze bepaald of de deelnemer een prijs als bepaald in artikel 3 lid 1 wint.
2. De 5 winnaars in het voorgaande lid zullen na de prijsuitreiking van de gekozen foto met kassabon en producten bericht ontvangen van de eventueel gewonnen prijs. De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht via de mail en worden daarnaast bekendgemaakt worden via www.facebook.com/deguldenkrakeling en via www.deguldenkrakeling.nl/acties.
3. De kaarten zullen zo snel mogelijk worden verstrekt nadat de winnaars de dierentuin hebben geselecteerd en doorgegeven aan Gulden Krakeling.

 

Artikel 6 Gegevens

1. Alle deelnemers dienen - naast de foto van de kassabon en producten - ook adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Gulden Krakeling te verstrekken. Deze zijn nodig voor het verzilveren van de prijs.
2. Elke deelnemer die de in het voorgaande lid vermelde gegevens verstrekt garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.
3. De winnaar dient voor 31 december 2019 gereageerd te hebben op de aanschrijving vanuit Gulden Krakeling en de onder lid 1 verzochte (aanvullende) informatie overgelegd te hebben. Na het onverrichter zake verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de winnaar op de prijs en zal een reservewinnaar worden aangewezen.
 

Artikel 7 Privacy

1. De onder artikel 6 verleende gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Nederlandse privacywetgeving. Deze gegevens worden eigendom van Gulden Krakeling, worden enkel gebruikt in het kader van deze Actie en worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behoudens voor zover verstrekking aan derden nodig is in het kader van het doel en de uitvoering van deze Actie.
2. De gegevens zullen worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de winnaars bekend te maken, de respons op de Actie te meten.
3. Door deel te nemen aan de Actie geven alle deelnemers toestemming aan Gulden Krakeling om hun naam en eventueel portret te gebruiken bij de bekendmaking van de winnaars en nadere promotie hieromtrent door Gulden Krakeling, waaronder Facebook.
4. Buiten het noodzakelijke (email)adres en de naam van een minderjarige deelnemer teneinde contactgegevens van diens ouders te vragen om op die manier toestemming te verkrijgen voor het uitreiken van een prijs, verzamelt Gulden Krakeling geen persoonsgegevens van minderjarigen zonder verifieerbare toestemming van een ouder daarvan, noch laat deze verzamelen.
 

Artikel 8 Klachten

1. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Gulden Krakeling, middels de volgende contactgegevens:
Gulden Krakeling B.V.
Postbus 77
5250 AB Vlijmen
Email: info@guldenkrakeling.nl
2. Gulden Krakeling zal zich inspannen om de bij haar ingediende klacht te beantwoorden.
3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit via www.kansspelautoriteit.nl.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Gulden Krakeling, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor mogelijke (transport-)schade (direct en/of indirect), ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit of verband houdend met de Actie en/of de aanvaarding/levering en/of het gebruik van een prijs.
2. Gulden Krakeling, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs.
3. Gulden Krakeling, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel moeten maken als gevolg van deelname aan de Actie en/of de ontvangst/het gebruik van een prijs.
4. De voorgaande uitsluitingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld bij Gulden Krakeling of haar leidinggevenden.
5. Indien een deelnemer om welke reden dan ook, buiten toedoen van Gulden Krakeling, geen gebruik kan of wil maken van een prijs (waaronder in het bijzonder het geval dat toegang tot een dierentuin wordt geweigerd of verder wordt ontzegd, dan wel in verband met art. 4.2, 4.3, 4.6 of 5.3) of deze prijs niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen (indien bijvoorbeeld niet is voldaan aan de vereisten van art. 6), zijn Gulden Krakeling, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is Gulden Krakeling niet gehouden de winnaar enige kosten te vergoeden, een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
2. Gulden Krakeling behoudt zich het recht voor om de Actie tussentijds stop te zetten.
3. Voorts behoudt Gulden Krakeling zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds aan te passen, tenzij dit ten nadele van de deelnemers zou zijn.
4. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. Alle geschillen die hieruit of uit de Actie voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Gulden Krakeling B.V., 2019

 

Gulden Krakeling BV logo
Gulden Krakeling BV

© Gulden Krakeling BV | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM.nl | Sitemap | Site-index | Privacyverklaring | Cookieverklaring